اپراتورها CDMA

شماره دارنده جواز تاریخ صدور جواز
۱ شرکت مخابراتي وصل تلې کام ۲۴ می۲۰۱۴

سایر موضوعات مربوطه: