اپراتورها 3G

شماره دارنده جواز تاریخ صدور جواز
۱ شرکت مخابراتي افغان بیسیم ۹ مارچ ۲۰۱۴
۲ شرکت مخابراتي روشن ۲۲ سپتمبر ۲۰۱۲
۳ شرکت مخابراتي ام تي ان ۲۰ جون  ۲۰۱۲
۴ شرکت مخابراتي اتصالات ۱۸  مارچ ۲۰۱۲
۵ شرکت مخابراتي افغان تلېکام  


سایر موضوعات مربوطه: