طرزالعمل های مقرراتی

طرزالعمل ها

طرز العمل پذیرش مراجعین
رهنمود خدمات مشترکین مخابراتی
طرزالعمل حمایت از مشتریان و استفاده کننده گان شرکت های مخابراتی
طرزالعمل اعلانات اشتهاری شرکت های مخابراتی
طرزالعمل ثبت و راجستریشن سیم کارت های مخابراتی
طرزالعمل جمع آوری مهصول خدمات مخابراتی
طرزالعمل در خواست اعطا، تعدیل، تجدید و انتقال جوازنامه ها
طرزالعمل سلوک و رفتار در سکتور و یا صنعت مخابراتی
طرزالعمل نظرخواهی عامه
طرزالعمل واگذاری جواز عرضه خدمات انترنیتی (ISP) ، جواز نامه راه حل تخنیکی و تکنالوجیکی (TTSP) و تورید و فروش و سایل مخابراتی
مسوده طرزالعمل عرضه خدمات DTH در افغانستان
مسوده طرزالعمل عرضه خدمات VAS (USSD, VAS, IVR )
طرزالعمل توزیع جواز عرضه کننده خدمات انترنیت (ISP)
طرزالعمل محرمیت اسناد و معلومات
طرزالعمل مخفی نمودن شماره های تیلیفون مشترکین خدمات مخابراتی
طرزالعمل نصب آنتنها و تاور های مخابراتی موبایل