مقرره در مورد استخدام اتباع خارجی توسط موسسات افغانستان