تفاهم نامه ها

  لست تفاهمنامه که با وزارت ها و ادارات به امضآء رسیده است:

شماره تاریخ اسم تفاهمنامه
1 1397-12-14 تفاهمنامه همکاری با وزارت تحصیلات عالی
2 1397-5-7 تفاهمنانه همکاری با وزارت صحت عامه
3 1396-5-25 تفاهمنامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره اترا در ارتباط به تطبیق پروژه های دسترسی سراسری در کتابخانه عامه افغانستان و آرشیف ملی
4

1397-1-7

تفاهمنامه همکاری میان اداره اترا و وزارت امور زنان  در بخش تکنالوژی معلوماتی (ICT LABs)
5 1398-6-3 تفاهمنامه همکاری میان اداره اترا و وزارت شهرسازی و اراضی به منظور تطبیق پروژه تمدید کیبل فایبرنوری در واحد های دومی وزارت شهر سازی و اراضی
6 1398-4-29 تفاهمنامه همکاری میان اداره اترا و وزارت ارشاد حج و اوقاف
7 1396-2-13 تفاهمنامه همکاری میان اداره اترا و وزارت دولت در امور رسدگی به حوادث
8 1396-11-11 تفاهمنامه همکاری میان اداره اترا و ریاست انسجام امور کوپی ها در بخش تطبیق پروژه های ICT LAB لیسه های مربوط  ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها
9 1397-3-1 تفاهمنامه همکاری در بخش تکنالوژی معلوماتی میان اداره تنظیم  خدمات مخابراتی و اکادمی علوم
10 1396-11-25 تفاهمنامه همکاری میان اداره اترا و مرکز خلاقیت ها و نوآوری تکنالوژی معلوماتی افغانستان
11 1396-12-26 تفاهمنامه همکاری بین اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان و ریاست افغان پست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
12 1397-1-17 تفاهمنامه همکاری بین اداره اداره تنظیم خدمات مخابراتی  و اداره مستقل ارگانهای محلی
13 1398-10-29 تفاهمنامه همکاری میان لوی څارنوالی و اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان
14 1397-8-27 توافقنامه تمویل پروژه های انکشاف سکتور مخابرات از طریق صندوق انکشاف مخابرات میان اداره اترا و وزارت‌های مخابرات و مالیه