ریاست ها

ریاست‌ها

1-     ریاست اسناد و ارتباط

2-     ریاست حقوقی و جواز

3-     ریاست نظارت و کنترول

4-     ریاست منجمنت طیف

5-     ریاست دسترسی سراسری

6-     ریاست تحقیقات تکنالوژی و احصاییه

7-     ریاست انسجام امور ولایات

8-     ریاست ادار و تدارکات

9-     ریاست مالی

10- آمریت کنترول

11-آمریت تفتیش داخلی