بورد اداره اترا

 رئیس بورد       :               
معاون بورد       :       انجنیر نقیب الله سیلاب       
اعضای بورد     :        سید بلال هشمی 
اعضای بورد             محمد رضا جعفري                      
اعضای بورد             زرغونه جلالزۍ