بورد اداره اترا

 رئیس بورد       :                           عمر منصور انصاری
معاون بورد  و سرپرست اداره     :        
اعضای بورد     :                            سید بلال هشمی 
اعضای بورد                                     
اعضای بورد