بورد اداره اترا

 رئیس بورد       :       ډاکټر محمد نجیب عزیزي           
معاون بورد       :       انجنیر نقیب الله سیلاب       
اعضای بورد     :       بسم الله خرم      
                              محمد رضا جعفري                      
                             زرغونه جلالزۍ                      

 

سایر موضوعات مربوطه: