بورد اداره اترا

 رئیس بورد       :       ډاکټر محمد نجیب عزیزي           
معاون بورد       :       انجنیر نقیب الله سیلاب       
اعضای بورد     :            
اعضای بورد             محمد رضا جعفري                      
اعضای بورد             زرغونه جلالزۍ                      

 

سایر موضوعات مربوطه: