تماس با ما

محمد قسيم نصرت
منيجر اسناد و معلوماط
اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان
نمبر تليفون 3(0)202105361
نمبر موبایل:  789800440-0779800440
ايمل ادرس: qaseem_nasrat@atra.gov.af
ادرس: محمد جان خان وات منزل ده وزارت مخابرات وتکنالوجی معلومات

سایر موضوعات مربوطه: