تماس با ما

  محمد هارون "عازم"

 رئیس اسناد و ارتباط
 اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان
 نمبر تليفون0202105361
 نمبر موبایل محمد هارون عازم: 0770660294
نمبر موبایل اجمل همت:0781322322
 ايمل ادرس: azim@atra.gov.af

ادرس: محمد جان خان وات منزل ده وزارت مخابرات وتکنالوجی معلومات  

 

شماره اسم وظیفه تیلفون دفتر موبایل ایمیل ادرس
۱ داکتر محمد نجیب عزیزی رئیس بورد 0202105361   azizi@atra.gov.af
۲ نقیب الله سیلاب معلون بورد 0202103262   sailab@atra.gov.af
۳ زرغونه جلال زوی عضو بورد 0202104810   z.jalalzoy@atra.gov.af
۴ محمد رضا جعفری عضو بورد 0202105668   r.jafari@atra.gov.af
۵   عضو بورد 0202104481    
۶ عطا محمد یاری مشاور تخنیکی 0202107154   a.ysri@atra.gov.af
۷ سید محمد انوری مشاور حقوقی 0202106045   anwari@atra.gov.af
۸ سبغت الله حامد مشاور حقوقی 0202107988   sibghat.hamid@atra.gov.af
۹ محمد هارون عازم رئیس اسناد و ارتباط 0202105361 0770660294 azim@atra.gov.af
۱۰ احمد جاوید رئیس منجمنت طیف 0202105538 0744440000 a.javed@atra.gov.af
۱۱ سید حاریس میر رئیس کنترول و نظارت 0204100041 0774100041 harres.mir@atra.gov.af
۱۲ عزت الله داودزی رئیس ستندر 0202106063 0781298784 azatullahdawoodzai@atra.gov.af
۱۳ نادرشا آرین رئیس ولایت ها 0202106052 0799300049 arian@atra.gov.af
۱۴ محمد داود قلندری رئیس دسترسی 0202105179 0777226531 mohammad.dauod@atra.gov.af
۱۵ مطیع الله خروتی متخصص 0202106274 0700293321 matikharoti@atra.gov.af
۱۶ فرهاد یوسفی آمر مالی 02012104943 0729700500 farhad@atra.gov.af
۱۷ نورالهادی رحمنزی آمر حقوقی و جواز 0202105987 0700153041 n_rahmanzai@atra.gov.af
۱۸ محمد فسیم نصرت آمر منابع بشری 0202105621 0744408000 qaseem_nasrat@atra.gov.af
۱۹ محمد جلیل یوسفی آمر اداری 02102106037 0706161506 yusafi@atra.gov.af


  سایر موضوعات مربوطه :