تماس با ما

محمد قسيم نصرت
معاون ریاست اسناد و ارتباط
اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان
نمبر تليفون0202105361
نمبر موبایل:  789800440-0779800440
ايمل ادرس: azim@atra.gov.af
ادرس: محمد جان خان وات منزل ده وزارت مخابرات وتکنالوجی معلومات

سایر موضوعات مربوطه: