تماس با ما

  محمد هارون "عازم"

 رئیس اسناد و ارتباط
 اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان
 نمبر تليفون0202105361
 نمبر موبایل محمد هارون عازم: 0770660294
نمبر موبایل اجمل همت:0781322322
 ايمل ادرس: azim@atra.gov.af

ادرس: محمد جان خان وات منزل ده وزارت مخابرات وتکنالوجی معلومات  

مسول اطلاع رسانی

 نام: علی حسین نظری

وظیفه: تیم لیدر مطبوعات

شماره تماس: 0744228824

ایمیل: media@atra.gov.af