صلاحیت ها و وظایف

وظایف وصلاحیت ها اداره اترا:

مادۀ ششم قانون تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان

(۱) اداره به منظورتحقق اهداف مندرج این قانون دارای وظایف وصلاحیت های  ذیل میباشد:

1 – تنظیم ونظارت  فعالیت های آپریتران وعرضه کنندگان طبق احکا م این قا نون .

2 – نظارت آپریتران وعرضه کنندگان بمنظور رعایت میثاق های بین المللی مربوط به سکتور مخابراتی که  افغانستان به آن الحاق نموده است .

3- ارائۀ مشوره به وزارت مخابرات درمورد ترتیب پالیسی ها عندالا قتضاً.

 4- صدور جواز مطابق احکام این قانون .

5- تهیه، ترتیب ونشر فورمه های مربوط به صدور جواز  مطابق احکام این قانون.

6- نظارت وکنترول از تطبیق شرایط مندرج جوازها و رعایت احکام این قانون واتخاذ تصامیم لازم در زمینه.

7- تعیین فریکونسی های رادیوئی واعطاً ی جواز نامه ها به دارندگان جواز مطابق جدول تخصیصات فریکونسی ازطریق  اداره منجمنت طیف فریکونسی.

8- تعدیل، تجدید، تعلیق، وفسخ جواز ها وجوازنامه ها مطابق احکام این قانون وسایر قوانین نافذه.

9- رسیدگی به شکایت مشترکین وحل منا زعات بین آپریتران وعرضه کنندگان، استفاده کنندگان وسایر اشخاص شامل اتصال ذات البینی سیستم ها، دسترسی به خدمات وکیفیت آنها، شماره  گذاری، محرمیت، اخلال غیرمجاز وچگونگی کیفیت شبکه ها یا خدمات دارنده جوازنامه ها وسایر خدمات.

10- تعیین  ستندرد های تخنیکی برای وسایل وتجهیزات مخابراتی ومنظوری آن.

11- ترتیب ونگهداری پلان شماره گذاری وتعیین شماره ها به متقا ضیان.

12-  تعیین سهام بودجۀ انکشاف خدمات مخابرات ونظارت ازچگونگی مصرف آن  .

13- ترتیب پلان، بمنظور تنظیم امور مربوط به مصارف بودجۀ انکشاف خدمات مخابراتی وطرز استفاده از آن به مشوره  با وزارت مخابرات.

14- حفظ ونگهداری دفاتر ثبت جوازها، موافقت نامه های اتصال ذات البینی ، اطلاعیه ها وتصامیم اداره در مورد ادعای حفظ محرمیت یا افشاگیری های مجوز ونشرآن در ویب سایت مربوط، جهت اگاهی و  
نظارت عامه .

15- تسریع نصب وانکشاف  شبکه ها و خدمات  مخابراتی  در سراسر افغانستان  به قیمت های مناسب.

16- حمایت از منافع استفاده کنندگان خدمات مخابراتی .

17- جلوگیری سوی استفاده آپریتران وعرضه کنندگان دارای نیروی مسلط  در مارکیت.

18- توسعۀ رقابت دوام دار بین آپریتران وعرضه کنند گان.

19- تثبيت و تشخيص شخصيت داراى نيروى مسلط در ماركيت مخابراتى.

20 ـ  مکلف ساختن شخصیت دارای نیروی مسلط در مارکیت، بمنظور فروش (عرضه ) بدون تبعیض خدمات  مخا براتی به سایرعرضه کنندگان دارندهً جواز .

21-  ایجاد کمیته های تخنیکی و اقتصادی یا سایر کمیته های مشورتی عندالضرورت .

2۲- وضع فيس هاى ورقۀ درخواست و توزيع، تعديل، تجديد يا انتقال هر جواز صادر شده غرض ادامۀ حفظ حقوق جواز.

23- وضع فیس ها در مورد تورید یا استفاده از نوع خاص تجهیزات مخابراتی درکشور.

24-  وضع فیس ها  درمورد تخصیص واستفاده ازشماره ها.

25-  ترتیب ونگهداری کتاب ثبت (را جستری ها) مورد ضرورت آپریتران وعرضه کنندگان.

26- ارزیابی موضوعات ضروری جهت تثبیت تخلفات ازاحکام این قانون ورسیدگی به آن .

27-  توظیف نظارت کنندگان به منظور مراقبت از رعایت تصامیم اداره وشرایط مند رج جوازها و جوازنامه ها.

28-  تثبیت اشخاص متخلف از شرایط مندرج جوازها یا جواز نامه ها .

29- صدور دساتیر مؤقتی یا دایمی به منظورجلوگیری از وقوع تخلفات و یا ادامه آن از شرایط مندرج جواز یا جوازنامه ها.

30- وضع جریمه عليه متخلفین شرایط  مندرج جوازها يا جوازنامه ها ویا سایر اشخاصیکه از احکام این قانون تخلف میورزند.

31- مکلف ساختن دارندۀ جواز یا جوازنامه به جبران خساره  ناشی از تخلف شرایط مندرج جواز یا جوازنامه.

32- صدور هدایت مبنی بر تأدیه مصارف ناشی از حل وفصل اختلافات طرفین، نظرخواهی های عامه 
ومشورت ها.

33- توظیف مفتشین غرض بررسی چگونگی تطبیق شرایط جوازها و جوازنامه و استفاده از منابع طیفی، اعمار ساختما نهای زیربنائی شبکه ها ،برج ها وکانال های ارتباطی وتمديد لین داخلی وامثال آن.

34- تهیه، ترتیب وتوزیع کارت هویت برای مفتشین .

35- صدورهدایت به آپريتران و عرضه کنندگان غرض ارايهً اسناد وپلان ها  و فراهم ساختن زمينۀ بازدید ازساختمان های مربوط به مفتشین.

36- حصول دوامدار مصارف حقیقی سالانۀ مربوط از آپریتران وعرضه کنندگان ازطریق پروسۀ شفاف، ساده وغیر تبعیضی.

37 -ارايۀ گزارش به مقامات ذیصلاح .

38- انجام سایر وظایف  مندرج احکام این قانون .