دیدگاه و شرح ماموریت اداره

 دیدگاه ما

تحقق و ایجاد یک مارکیت مخابراتی کاملاً رقابتی در سراسر کشور که قابلیت دسترسی وسیع خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی را به قمیت های مناسب تامین ، دسترسی به خدمات ومنابع عامه، رشد اجتماعی و تعلیمی پیشرفته را مهیا و تمام شهروندان افغان را بعد از دهه های جدائی با تمام بخشهای جهان وصل نماید.

 ماموریت ما

اداره تنظیم خدمات مخابراتی مسئول تنظیم امور مربوط به سکتور مخابراتی در سطح کشور بوده که به طور مستقل با روش باز و هدفمند بمنظور فراهم نمودن رشد سریع خدمات مخابراتی با قیمت های مناسب و کیفیت عالی برای تمام نفوس کشور از طریق ایجاد یک چارچوب قانونی و مقرراتی شفاف و غیر تبعیضی فعالیت نموده و اشتراک سکتور خصوصی نوآور را ترغیب و تشویق وتطبیق و  به کار گیری خدمات جامعه معلوماتی را به اسرع ممکن در کشور رشد میدهد.