تاریخچه

تاریخچه اداره تنظیم خدمات مخابراتی:

طی سالهای گذشته تا برگذاری کنفرانس بن ۲۰۰۲ درکشورما خدمات مخابراتی مثل دیگر سکتورهای زندگی تحت انحصار دولت بود. درآنوقت خدمات مخابراتی بدوش دولت بود، ولی نسبت نداشتن بودجه کافی برای پیشرفت وانکشاف خدمات مخابراتی  درکشورهیچ گام ارزنده ومثمر برداشته نشد.بغیر ازچند پایه دستگاه کبلی الکترومیخانیکی که محدود به چند ولایت بود در دیگر مناطق و ولایات کشور سهولتهای خدمات مخابراتی وجود نداشت. مردم ازناحیه ارتباطات مخابراتی بامشکلات زیاد دست گریبان بود، دستگاهای که از آن یاد آوری گردید درجریان دو دهه جنگهای داخلی از بین رفت. پیش از سالهای ۲۰۰۲ م   وزرات مخابرات مسوول تنظیم ونظارت از امور مربوط به سکتور مخابرات در کشور بود. مثل که یاد آوری گردید تا سال ۲۰۰۲ درسکتور مخابرات هیچ پیشرفت صورت نگرفته بلکه به آنعده ولایات که دارای سیستم های کیبلی بود از اثر جنگ های داخلی از بین رفت. تا  برگذاری کنفرانس بن ۰،۰۵ فیصد مردم ۶ یا ۷ ولایت کشور ازخدمات مخابراتی استفاده می نمودند.
در سال ۲۰۰۱ م با به میان آمدن اداره موقت بعد از ایجاد طرزالعمل های اجتماعی وتشخیص پالیسی های اقتصادی در آن وقت به وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی وظیفه سپرده شد تا زمینه اهم قانونی را برای رشد سرمایه گذاری های داخلی وخارجی فراهم نماید.
وزارت مخابرات متکی به صلاحیت های که به وی داده شده بود کوشیدن تا به منظور حصول رضایت سکتورخصوصی مخابراتی ومشتریان اقدامات لازم قانونی وشرایط اجرایوی را ایجاد نماید.تا آنهای مطمئن شود که در چارچوب دولت یک ارگان مستقل وغیر وابسته را ایجاد نمود و معتقد شود که پروسه تنظیم امور مربوط به مارکیت مخابرات  طور مستقل، شفاف، هدفمند و بدون تبعیض پیش میرود، تا برای توزیع جوازهای مخابراتی، رشد و انکشاف منطقی خدمات مخابراتی درکشور شرایط وریژیم ویژه را وضع نماید.
وزارت مخابرات  در سال  ۱۳۸۳ به خاطر به دست اوردن  اهداف متذکره یک یونت کوچک مقرراتی  بنام  ریاست بورد مقرراتی مخابراتی    (TRB) با یک تشکیل محدود  را به منظور صدور جوازها ،  ونظارت از فعالیتهای اپرایتران  و عرضه کننده  خدمات مخابراتی ایجاد نمود.
مسولیتها و صلاحیتها بورد مقرراتی به خاطر عدم موجودیت قانون محدود بود ، بناً وزارت مخابرات  به منظور بهبود  فعالیتهای اپرایتران ، نظارت  و نظم مخابروی وتحقق اهداف علیا وزارت مخابرات درکشور ، و در عرصه ی مخابرات  و انترنیت  به دست اوردن اهداف  مهم در چارچوب طرزالعمل عمومی  سعی وتلاش نموده تا قانون خدمات مخابراتي به میان بیاورد . خوشبختانه  مسوده قانون متذکره از اداره تنظیم خدمات مخابراتي  توسط کارشنانان بیرونی در سال ۲۰۰۳ ترتیب  و تکمیل  و بعد از  طی مراحل قانون گذاری بتاریخ  ۲۷ میزان سال ۱۳۸۴  از طرف ریس جمهور اسلامی افغانستان توشیح و نافذ گردید.

سایر موضوعات مربوطه: