انصاری: شرکتها باید بجای عایدات از طریق تماس های صوتی به سرمایه گذاری روی دیتا و نوآوری تمرکز نمایند. محترم عمرمنصور انصاری رییس اداره تنظیم خدمات مخابراتی در دیدار با رییس اتصالات افغانستان محترم میتیو ویلشر، تاکید نمود که شرکتهای مخابراتی پس از این باید

محترم میتیو که جهت دیدار بامحترم عمرمنصور انصاری از خارج به افغانستان آمده بود، پیرامون مشکلات موجود و پلانهای آینده شرکت اتصالات معلومات ارایه نمود.

در این دیدار رسمی از جانب اداره اترا روی تنظیم اقتصادی و شرایط تعیین نیروی مسلط مارکیت

(Significant market power)

مسایل مربوط به تعارفه های خدمات مخابراتی، شرایط سرمایه گذاری در سکتور مخابرات و تقویه محیط و بوجود آوردن صنعت و انکشاف خدمات جدید بحث صورت گرفت.

در این دیدار رییس شرکت اتصالات پذیرفت که ضرورت به تغییر است، به گفته وی، خودش نیز در تعجب است که چرا اتصال دیتای موبایل تا هنوز در سطح پایین قراردارد و قسمیکه باید انکشاف می نمود تاهنوز ننموده است.

محترم انصاری دراین دیداربیان داشت، یک مشکل اساسی این است که شرکتها محصولات و خدمات جدید را در بازار عرضه نمی کنند و خدمات را در حد توان مردم مهیا نمی سازند:(( از جانب شرکتها نوآوری نمی شود و روی صنایع جدید و تقویه مهارتهای دیجیتلی کار نشده است.))

آقای انصاری بیان داشت که اداره اترا به هدف بهتر شدن خدمات شرکتهای مخابراتی، روی تنظیم بهترمنابع طیف، مدیریت بهتر صندوق انکشاف مخابرات، ایجاد هماهنگی خوب میان نهادهای حکومتی، خصوی و جامعه مدنی کار می نماید که این خود مسیر انکشاف بیشتر را هموار می سازد.

قابل ذکر است که رهبری اداره اترا در این اواخر جهت رسیدگی به شکایات هموطنان، نشست های خویش را با شرکتهای مخابراتی افزایش داده روی بهتر شدن قیمت ها و کیفیت در سکتور مخابرات تلاش می نماید.

در این مورد تا اکنون با روسای افغان تیلی کام، افغان بیسیم، شرکت مخابراتی روشن و شرکت اتصالات افغانستان نشست هایی صورت گرفته و هدایات داده شده که در زمینه انکشاف خدمات مخابراتی اقدامات لازم را روی دست گیرند.