انصاری: تکنولوژي، محتویات محلي و برنامه های نوآوری برای رشد و انکشاف خدمات انترنیتی و کم کردن قیمت ها نیاز مهم است، ازین رو وزارت تحصیلات عالی برای انکشاف مخابراتی در بخش های مذکور تمرکز بیشتر نماید

جلسه ای میان رهبری اداره تنظیم خدمات مخابراتی با سرپرست وزارت تحصیلات عالی و معینان آن در ارتباط به همکاری های اداره اترا در زمینه ضروریات الکترونیکی و تخنیکی آن وزارت دایر گردید.

در این جلسه محترم عمر منصور انصاری مقام رهبری اداره اترا برای محترم عباس بصیر سرپرست و نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی مقام جدیدش را مبارکی گفته و بیان داشت که اداره اترا با این وزارت در زمینه اختراعات ساینسی و تکنالوژیکی به دوام همکاری های مالی و تخنیکی خویش علاقه مند بوده و می خواهد که با همکای های تخنیکی در این زمینه یکجا با وزارت تحصیلات عالی راه را برای تلاش جوانان افغان هموار سازد: ((تکنولوژي، محتویات محلي و برنامه های نوآوری برای رشد و انکشاف خدمات انترنیتی و کم کردن قیمت ها نیاز مهم است، ازین رو وزارت تحصیلات عالی برای انکشاف مخابراتی در بخش های مذکور تمرکز بیشتر نماید.))

رهبری وزارت تحصیلات عالی در این جلسه از اداره اترا بخاطر مجهز ساختن پو هنتون های دولتی به فایبر نوری و ضروریات تخنیکی، فعال ساختن شبکه های داخلی در پوهنتون ها، نصب سیستم وایمکس برای تعدادی از پوهنتون ها، همچنان ایجاد کمپیوترلب ها و وای فای زون ها در بخش آی تی اظهار امتنان و تشکری نمودند.

قابل ذکر است که اداره اترا تا اکنون از بودجه انکشاف خدمات مخابراتی ۲۹ پوهنتون مربوط وزارت تحصیلات عالی را به فایبر نوری وصل نموده و ۱۰ پوهنتون را که رساندن فایبر نوری برای آنان دشوار بود با وایمکس وصل نموده است.

همینطور برای ۱۰ پوهنتون معتبر کشور آی تی لب ها را ساخته است، برای دو پوهنتون وایفای زون ایجاد نموده و برای سه پوهنتون دولتی نتورک داخلی را انستال و فعال نموده است.