نشر نتایج مقایسوی کیفیت خدمات شرکت های مخابراتی

اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا)  به منظور رشد رقابت سالم در بازار مخابراتی، دفاع از حقوق مشترکین، انتخاب آگاهانه در استفاده از خدمات مخابراتی و انترنتی در سطح کشور نتایج مقایسوی کیفیت خدمات مخابراتی را به اساس اندازه گیری هایکه این اداره در ولایات مختلف انجام داده قرار ذیل به نشر میسپارد. بیشتر بخوانید...