پژوژه‌های مرکز کمپیوترلب لیلیه ذکور پوهنتون کابل و شبکه‌سازی فایبر نوری پوهنتون علوم طبی کابل که به کمک مالی بودجه TDF اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) تکمیل گردیده اند، افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد

شنبه 23 سنبله 1398

طی محفلی که با حضورداشت محترم سید بلال هاشمی معاون مالی و اداری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا)، محترم احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، روئسای پوهنتون‌های کابل و علوم طبی کابل و رییس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی در مقر پوهنتون کابل برگزار گردیده بود، پروژه‌های کمپیوتر لب لیلیه ذکور پوهنتون کابل و شبکه‌سازی فایبر نوری پوهنتون علوم طبی کابل افتتاح گردیده و به بهره‌برداری سپرده شد.

محترم سید بلال هاشمی معاون مالی و اداری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) که در این محفل صحبت می‌نمود؛ بیان داشت که این اداره با 25 اداره و وزارت‌خانه کشور پروژه‌های دسترسی سراسری را روی دست دارد که بیشترین سهم را در این پروژه‌ها وزارت‌های محترم تحصیلات عالی، معارف و صحت عامه دارند. وی اظهار داشت که از جانب اداره اترا در سال جاری مبلغ 381 میلیون افغانی برای تمویل 27 پروژه به وزارت محترم تحصیلات عالی اختصاص داده شده که مرکز کمپیوتر لب لیله ذکور پوهنتون کابل و شبکه‌سازی فایبر نوری پوهنتون طبی کابل از جمله آنها بوده و امروز به بهره‌برداری سپرده می‌شود.  آقای هاشمی تصریح نمود که جهت اراییه خدمات انترنت یکسان برای محصلان پوهنتون های افغانستان تعهد جدی از جانب اداره اترا وجود داشته و با وزارت تحصیلات عالی در قسمت تمویل و تجهیز مراکز انترنیتی همکاری های زیادی خواهند نمود.

دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی از همکاری های مالی اداره اترا در زمینه تمویل اینگونه پرژه‌ها و حمایت نظام تحصیلی کشور قدر دانی نموده گفت که ایجاد مرکز کمپیوترلب در لیلیه پسرانه پوهنتون کابل از اهمیت خاصی برخوردار است و این مرکز محصلان را در راستای پژوهش و تحقیقات علمی کمک نموده و ظرفیت آنان را در زمینه ارتقا می‌بخشد.آقای مهجور از مسوولان این مراکز خواست تا از امکانات فراهم شده توسط اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان استفاده بهینه داشته و در جهت حفظ و نگهداری تجهیزات توجه جدی نمایند.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل ضمن قدردانی از همکاری‌های اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا)؛ ایجاد مرکز یاد شده را یک گام مثبت در راستای ارتقای ظرفیت تخصصی و مسلکی محصلان خوانده و خواهان توجه بیشتر اداره اترا در زمینه تمویل اینگونه پروژه‌ها شدند.

همچنان پوهنمل شکریه جمال رییس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی با اشاره به پروژه‌های که از جانب اداره اترا تمویل می گردد، بیان داشت که در سال جاری 27 پروژه تکنالوژی معلوماتی که در مجموع سه کتگوری(تهیه انترنت، شبکه‌سازی و ایجاد لابراتوارها) را در بر می‌گیرد، از طریق همکاری‌های اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا)در پوهنتون های کشور روی دست دارند.

قابل ذکر است که تجهیزات کمپیوترلب لیلیه پسرانه پوهنتون کابل با هزینه بیش از 12 میلیون افغانی و شبکه‌سازی کیبل فایبر نوری بین الحاقیه‌های پوهنتون علوم طبی کابل(ابوعلی ابن سینا) با هزینه 2 میلیون و هشت هزار افغانی از بودجه دسترسی سراسری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) ایجاد گردیده است.