انصاری: پُست پشتوانه اساسی را برای تجارت آنلاین فراهم می‌نماید

محترم عمر منصور انصاری سرپرست رییس اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در بر نامه‌ی تجلیل از روز جهانی پُست که از طرف وزارت مخابرات، ساینس و تکنالوژی برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی نمود.

آقای انصاری در سخنانش بیان داشت که در عصر امروزی پُست تنها در ارسال نامه‌ها خلاصه نمی‌شود ازهمین‌رو قسمت عمده انکشاف اقتصادی را در جهان فراهم ساخته است. وی اضافه نمود که با انقلاب انترنت، صنعت پُست نیز تغییر کرده که با این حال بر نقش پُست و خدمات پُستی افزوده شده است. رییس اداره اترا همچنان تصریح نمود که با رشد تکنالوژی معلوماتی، تکنالوژی‌های پُستی ایجاد شده و این امر پشتوانه اساسی را برای تجارت آنلاین فراهم می‌نماید.

قابل ذکر است که نهم اکتوبر از جانب اتحادیه جهانی پُست به نام روزجهانی پُست مسما گردیده است و همه ساله از این روز در کشورهای عضو تجلیل صورت می‌گیرد.