رئیس اداره اترا: الی یک هفته باید تغییرات واضح در مرکز سمع شکایات جهت شنیدن شکایات مشترکین خدمات مخابراتی بوجود آید

امروز دوشنبه جلسه ای به منظور ارتقای ظرفیت کمی و کیفی بخش سمع شکایات اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) تدویریافت.

این جلسه که تحت ریاست محترم عمر منصور انصاری سرپرست اداره اترا تدویر یافته بود، بر علاوه هیات رهبری؛ بورد اداره اترا، شورای رهبری و روسای بخشهای مختلف اداره در آن اشتراک نموده بودند.

در جلسه گزارش کاری مرکز سمع شکایات شنیده شد و روی مشکلات تخنیکی و مالی این آمریت نیز بحث صورت گرفت.

محترم عمر منصور انصاری سرپرست اداره اترا در این جلسه هدایت دادند که الی یک هفته ظرفیت و نو آوری های کاری در مرکز سمع شکایات بوجود آمده وکار روی جدیدی ساختن سیستم، افزایش تشکیل و بلند بردن ظرفیت کاری، استفاده از تکنالوژی جدید در کال سنتر آغاز شود.

مرکزسمع شکایات و یا کال سنتر اداره اترا در سال ۱۳۹۰ فعال شده که تا اکنون از طریق شماره های ۹۹۹ و ۹۹۸ ویا از طرق آنلاین، عرایض حضوری و راه های ممکنه هزاران شکایت شهروندان را دریافت نموده وجهت حل با شرکت های مخابراتی تعقیب شده است.