برای 50 انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی در سال جاری وسایل تکنالوژی معلوماتی(IT Lab) تهیه می‌گردد

شنبه 5 عقرب 1398

طی جلسه‌ای که میان اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان با حضورداشت محترم سیدبلال هاشمی معاون اداری و مالی اداره اترا و معینان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان برگزار گردیده بود، روی چگونگی مصرف بودجه اختصاص یافته از جانب اداره اترا به اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی بحث صورت گرفت.

محترم حمید اکبر معین امور اکادمیک و محترم محمدادریس اعظم معین اداری و مالی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان در این جلسه از جریان مصرف 50 ملیون افغانی که در سال 1398 از جانب اداره اترا به این اداره اختصاص داده شده بود معلومات اراییه نموده بیان داشتند که با این مبلغ قرار است برای 50 انستیتوت در سراسر کشور وسایل تکنالوژی معلوماتی (IT Lab) تهیه و خریداری گردد. به گفته آنان پروژه تهیه و خریداری مواد یادشده به اعلان داوطلبی سپرده شده است.

متقابلاً محترم سیدبلال هاشمی معاون اداری و مالی اداره اترا بیان داشت که جای خوشی برای اداره اترا است که در راستای تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی و نهادینه شدن استفاده از آن با نهادهای مختلفی اکادمیک، صحی و غیره همکاری دارد. آقای هاشمی اضافه نمود که به همین منظور در سال 1399 برای اداره محترم تعلیمات تخنیکی و مسلکی 100 میلیون افغانی از جانب اداره اترا اختصاص داده شده است که این مبلغ را می‌توان در راستای وصل نمودن انستیتوت‌ها به فایبر نوری، تهیه خدمات انترنت و تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی برای آنها به مصرف رساند.

قابل ذکر است که در سال 1398 و 1399 در مجموع 150 میلیون افغانی برای پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی از بودجه دسترسی سراسری اداره اترا اختصاص داده شده که 50 میلیون آن در سال 1398 و 100 میلیون آن در سال 1399 می‌باشد.