به منظور بهبود و دانستن به مسایل صنایع مخابراتی، رهبري اداره اترا با محترم عباد رضا رئیس عامل شرکت مخابراتي MTN دیدار نمود

در این دیدار علاوه به تعارف دو جانبه کیفیت خدمات، مسایل مالیاتی، امنیت سایتهای مخابراتی و راجستریشن سیمکارتها نقاط عمد و اصلي این جلسه بود.

رئیس شرکت ام ټي ان به رهبری اداره اترا اطمنان داد که درقسمت بهبود خدمات، تجدید تکنالوجي، توسعه و انکشاف خدمات مخابراتی به مناطق دور دست، و رسیدگی به شکایات مشترکین داد تلاش می نمایند. از رئیس شرکت متذکره خواسته شد تا یک لست مسایل خویش را برای رسیدگی به آن با این اداره شریک سازند.