برای بهبود صنعت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی و بهتر شدن وضعیت مارکیت و رسیدگی به شکایات مشترکین، رهبری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) با محترم جلالتمآب پروفیسور محمد همایون قیومی مشاور ارشد مقامی عالی ریاست جمهوری و سرپرست وزارت مالیه دیدار نم

تشخیص مسایل اساسی سکتور، تقویت اداره اترا و سکتور مخابراتی، بلند بردن کیفیت و توسعه خدمات مخابراتی نقاط اساسی این جلسه را تشکیل می نمود، که نظریات مشاور ریاست جمهوری در موارد متذکره گرفته شد. همچنان برای انکشاف و تقویت صنعت و مارکیت ، رفع مشکلات موجود تبادل نظر صورت گرفت، تا اتصال مردم در شهرها و قرا وقصبات دور دست کشور توسعه نماید.