نخستین نمایشگاه پرداخت الکترونیکی به همکاری اداره اترا و مرکز نمایشگا های افغانستان در کابل گشایش یافت

۲۴ـ۲۷ قوس ۱۳۹۷ نخستین نمایشگاه چهار روزه پرداخت الکترونیکی به همکاری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان دایر گردید. این نمایشگاه به اساس کار پلانی اداره (اترا) در کابل تدویر یافت، دراین نمایشگاه چهار روزه بانگ های دولتی وخصوصی، شرکت مخابراتی وانترنیتی، تجاران ملی سکتورمخابرات وعرضه کننده گان خدمات، محصولات، وسایل خدماتی، تجهیزات وتکنالوجی های خویش را به نمایش گذاشتند.

محترم انجنیر عطامحمد یاری به نماینده گی اداره اترا صحبت نموده گفت که پرداخت الکترونیکی در راه شفافیت وتوسعه فعالیت های اقتصادی همه سکتور های دولتی و خصوصی وهمچنان عرضه خدمات عامه نقش مهم دارد؛ و بيشتر زمينه ميدهد تا کشور بسوی اقتصاد پایدار گام بردارد.

درمراسم گشایش این نمایشگاه رهبری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان، اراکین بلند رتبه دولتی، مهمانان داخلی وخارجی وشماری زیادی از نماینده گان رسانه ها شرکت ورزیده بودند.

قابل یادآوری است که این نمایشگاه به مدت چهار روز به روی هموطنان بازخواهد بود تا از تکنالوجی، خدمات وفعالیت های شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی درکشور ازنزدیک معلومات و آگاهی دریافت نماید.