تدویرجلسه هماهنگی در رابطه به پیشرفت پروژه‌های دسترسی سراسری میان اداره اترا و وزارت محترم معارف

جلسه‌ای میان هیات محترم وزارت معارف تحت ریاست محترم محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی آن وزارت و هیات رهبری اداره اترا تدویر یافته بود؛ در مورد پیشرفت پروژه‌های دسترسی سراسری بحث صورت گرفت.

در آغاز محترم سید بلال هاشمی در رابطه به پروژه‌های دسترسی سراسری و پیشرفت کارآنها و همچنان مشکلات موجود در زمینه معلومات اراییه داشتند. متعاقباً معین تعلیمات عمومی وزارت معارف نظریات و ملاحظات خویش را در رابطه اظهار داشتند که بعد از بحث همه جانبه هردوجانب تاکید کردند که جهت پیشرفت خوب و به موقع پروژه‌ها و رفع مشکلات و چالشها، هماهنگی همه‌جانبه میان ادارات ذیدخل ضروری می‌باشد.

باید گفت که اداره اترا علاوه بر سایرپروژه‌هایی که با ادارات مختلف روی دست دارد، به تعداد 8 پروژه را که شامل؛ اتصال مکاتب به فایبر نوری، ایجاد مراکزIT Lab، تهیه باندوید انترنت و تهیه ویدیوهای درسی به شکل سه بعدی می‌باشند، با وزارت محترم معارف نیز روی دست داشته و این پروژه‌ها از بودجه دسترسی سراسری اداره اترا تمویل می‌گردند. به دوام این پروژه‌ها در نظر است تا تمام مکاتب کشور به فایبر نوری وصل گردیده و از خدمات انترنتی بهره‌مند شوند.