جلسه هماهنگی جهت پیشبرد پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی، میان اداره اترا و 24 اداره کشور، برگزار گردید

جلسه هماهنگی بین اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) و وزارت‌خانه‌ها و اداراتیکه پروژه‌های بخش تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی (ICT) آن‌ها از طریق بودجه انکشاف خدمات مخا براتی (TDF) اداره اترا تمویل می‌گردد، دایرگردید.

در آغازجلسه، محترم داکتر محمد نجیب عزیزی رییس بورد اداره اترا، برای اشتراک کننده‌گان خوش آمدید گفته و از اشتراک آنها در جلسه ابراز قدردانی نمود. سپس، روی نقش تطبیق پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در جوامع امروزی بشر، بخصوص در بخش تحصیلات عالی، معارف، صحت عامه، تسریع امور و ایجاد شفافیت دراجراات کاری، معلومات علمی و همه جانبه را به مجلس اراییه نمود.

آقای عزیزی، با توجه به اهمیت این پروژه‌ها، از اشتراک کننده گان تقاضا نمود تا بدون تاخیر، با اتخاذ تدابیر ضروری و لازم، در تطبیق موفقانه پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی (ICT) اقدام موثر صورت گیرد. وی، بیان داشت، که ضرورت است، هر اداره جهت تطبیق به موقع پروژه‌های یاد شده، تلاش‌های جدی بخرچ دهند.

در این جلسه، اشتراک کننده‌گان که از 24 اداره و وزارت‌خانه‌های کشور حضور بهم رسانده بودند؛ گزارش‌های پیشرفت کاری و مشکلات موجوده، در مورد پروژه‌های متذکره را، اراییه نمودند که بعد از استماع، رهنمایی‌های لازم در زمینه، برایشان صورت گرفت.

قابل ذکر است که اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان، پروژه‌های متعددی را در بخش تکنالوژی معلوماتی با 24 اداره و وزارت‌خانه کشور، روی‌دست دارد. این پروژه‌ها از بودجه انکشاف خدمات مخابراتی(TDF) اداره اترا تمویل می‌گردد.