جلسه هماهنگی و پی‌گیری کار پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی میان اداره اترا و24 اداره دیگر برگزارگردید

به تعقیب جلسات قبلی اداره اترا با وزارت‌خانه‌ها و ادارات در مورد پیشرفت پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی، جلسه‌ای تحت ریاست محترم سیدبلال هاشمی معاون مالی و اداری اداره اترا برگزار گردید.  

در این جلسه محترم سید بلال هاشمی معاون مالی و اداری اداره اترا در رابطه به چگونگی روند تمویل و تدارکات پروژه‌ها به اعضای جلسه وضاحت داده و از تمام ادارات شامل در این پروژه‌ها خواست تا در پیشبرد و تطبیق پروژه‌های مربوطه شان کوشا باشند و جزییات پیشرفت کارهای خویش را با این اداره شریک سازند.

متعاقباً، اعضای جلسه که به نمایندگی از وزارت‌خانه‌ها و ادارات حضور داشتند؛ درمورد روند و پیشرفت‌های کاری خویش در جلسه گزارش اراییه نموده و هریک پیشنهادات خویش را نیز شریک ساختند.

برگزاری این جلسه درحالیست که اداره اترا با 24 وزارت‌خانه و ادارات کشور پروژه‌هایی تکنالوژی معلوماتی را روی دست دارد که از بودجه TDF تمویل می‌گردد.