جلسه‌ای هماهنگی در مورد چگونگی پیشرفت کار پروژه‌های طبابت از راه دور و پروژه وصل شفاخانه‌های کشور دایر گردید

شنبه 9 سنبله 1398

جلسه‌ای مشترک میان اداره اترا، وزارت صحت عامه و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به هدف هماهنگی در مورد چگونگی پیشرفت کار پرورژه‌های طبابت از راه دور(Telemedicine) و پروژه اتصال مخابراتی 25 شفاخانه کشور که ازطرف اداره اترا تمویل میشود، برگزارگردید. در این جلسه که تحت ریاست محترم انجنیر نقیب الله سیلاب معاون تخنیکی اداره اترا و با حضورداشت دکتور ماموسی زیور معین مالی و اداری وزارت صحت عامه و رییس حکومت داری الکترونیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برگزار گردیده بود، در مورد پیشرفت کارهای پروژه طبابت از راه دور(Tele medicin) در ولایات سمنگان، پکتیکا و شفاخانه جمهوریت کابل و همچنان در مورد پروژه اتصال 25 شفاخانه کشور پرداخته شده و در مورد حل مشکلات موجود و پیشرفت به موقع پروژه‌های یادشده بحث صورت گرفت. که جوانب ذیدخل در این راستا تعهدات لازم را داشتند.