مرکز سمع شکایات (کال سنتر) وزارت دولت در امور شهدا و معلولین که به همکاری مالی و تخنیکی اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) ایجاد شده، افتتاح گردید

این مرکز ظرفیت دریافت ۵۰۰ تماس را در روز دارد. محترم عمرمنصور انصاری سرپرست اداره تنظیم خدمات مخابراتی در محفل افتتاح آن بیان داشت که این مرکز از بودجه انکشاف خدمات مخابراتی (TDF) ایجاد شده است.

آقای انصاری در سخنانش افزود که اداره اترا مصروف ارزیابی نظام انترنتی نیز می باشد و تلاش می ورزد که به خاطر افزایش سرعت و کاهش قیمت انترنت، مراکز تبادله انترنت( Internet Exchange Point) را حمايه نمايد: (( افغانستان اینگونه يک مرکز دارد، با ایجاد اینچنبن نقاط سرعت انترنت افزایش یافته و قیمت آن کاهش میابد و یا ترافیک انترنت محلی یا لوکل می شود.))

آقای انصاری اضافه نمود که اداره اترا روی گسترش و سرمایه گزاری در عرصه فایبر هم کار را آغاز نموده است، زیراکه به گفته وی بالای نظام وایرلیس افغانستان فشار زیاد بوده و به کمک فایبر ملی کار رساندن انترنت خانه به خانه آسان می شود.

همچنان آقای انصاری یاد آوری نمود که این اداره در نظر دارد که در روزهای نزدیک پروگرامی را تحت نام (E- Learning) معرفی نماید که محصلین و متعلمین می توانند بدون اینکه به انترنت دسترسی داشته باشند، مواد درسی خویش را به گونه آنلاین بدست آورند:(( این یک پروگرام انترانیت یا شبکه لوکل است، کاربران بدون هزینه مواد درسی پوهنتون ها، مکاتب و انستیتوت های تخنیکی و مسلکی را بدست میاورند.))

در آخر از طرف وزارت دولت در امور شهدا و معلولین برای محترم عمرمنصور انصاری سرپرست اداره اترا لوح تقدیر نیز اعطا گردید که درمدت کم این اداره توانسته است مرکز تماس مجهز را آماده و افتتاح نماید و با این کار رسیدگی به ورثه شهدا و معلولین را آسان نموده است.

قابل ذکر است که اداره اترا قبل ازاین با وزارت های تحصیلات عالی، معارف، مخابرات، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، امور زنان، ریاست پست، اکادمی علوم و دیگر ادارات دولتی و خصوصی در زمینه اتصال فایبر نوری، تامین انترنت حکومتداری الکترونیکی و تجهیزات تکنالوژی عصری همکاری های عمده و اساسی را داشته است.