توجه

مشترک محترم !

ممکن است اشخاص فریبکار به شماره شما تماس گرفته، تقاضای ارسال کردیت نمایند. لطفا فریب همچو تماسها را نخورده، برایشان کردیت ارسال نکنید.

درصورت مواجه شدن با همچون قضایا، موضوع را از طریق شماره 999 و 998 و شماره 0202105362 با بخش سمع شکایات اداره اترا شریک نمایید.برای معلومات بهتر