بازدید هیات موظف اداره اترا از انستیتوت نفت و گاز ولایت بلخ

17 میزان 1398، بلخ
هیات موظف اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) تحت ریاست محترم سیدبلال هاشمی معاون اداری و مالی این اداره از انستیتوت نفت و گاز ولایت بلخ بازدید نمودند.
در این بازدید محترم عباس خان سخی‌یار آمر انستیتوت نفت و گازولایت بلخ از تشریف آوری هیات اداره اترا به انستیتوت نفت و گاز ولایت بلخ ابراز خرسندی نموده و در رابطه به پیشنه و فعالیت‌های این انستیتوت به هیات معلومات اراییه نمود. آقای سخی‌یار از همکاری‌های اداره اترا با انستیتوت نفت وگاز ولایت بلخ قدر دانی نموده و اضافه نمود که همکاری‌های اداره اترا در زمینه تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی به این انستیتوت موثر واقع شده و خواهان همکاری بیشتر شما می‌باشیم.
معاون اداری و مالی اداره اترا، ضمن مشاهده مشکلات و ضروریات انستیتوت نفت و گاز ولایت بلخ در سخنانش بیان داشت که اداره اترا می‌خواهد، تا ادارات دولتی به شمول شفاخانه‌ها، پوهنتون‌ها، انستیتوت‌ها، مکاتب و غیره، با وسایل تکنالوژی معلوماتی مجهز گردیده و تحت پوشش خدمات انترنت قرار گیرد. وی افزود که به همین منظور همکاری‌های اداره اترا بنابر ضروریات و خواستهای انستیتوت نفت وگازادامه خواهد داشت.