هیات موظف اداره اترا از پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی انستیتوت اداره و حسابداری بلخ بازدید نمودند

18 میزان 1398، بلخ
هیات موظف اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) تحت ریاست محترم سیدبلال هاشمی معاون اداری و مالی این اداره ازپروژه‌های تکنالوژی معلوماتی انستیتوت اداره و حسابداری ولایت بلخ بازدید نمودند.
در این دیدار، محترمه شگوفه واقف باختری آمر انستیتوت اداره و حسابداری ولایت بلخ از تشریف آوری هیات موظف اداره اترا جهت بازدید از پروژه‌های دسترسی سراسری در این انستیتوت اظهار خرسندی نموده و از همکاری‌های اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان قدردانی و تشکر به عمل آوردند. وی همچنان اضافه نمود که دراین انستیتوت مشکلاتی از قبیل نبود وسایل تکنالوژی معلوماتی و دسترسی به انترنت بازهم وجود دارد که ضرورت مبرم برای محصلین به حساب می‌آید.
معاون اداری و مالی اداره اترا نیز در این بازدید ضمن مشاهده مشکلات و ضروریات انستیتوت اداره و حسابداری ولایت بلخ از نزدیک، بیان داشت که اداره اترا به عنوان یک اداره مستقل و منحیث تنظیم کننده خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی در چوکات دولت افغانستان ایفای وظیفه می‌نماید. وی افزود که این اداره از بودجه دسترسی سراسری(TDF) در دو بخش می‌تواند برای شهروندان کشور خدمات را فراهم نماید. این بخشها شامل نصب تاورهای مخابراتی در نقاط دوردست جهت دسترسی مردم به خدمات مخابراتی و دیگری هم؛ تجهیز ادارات دولتی به شمول شفاخانه‌ها، پوهنتون‌ها، مکاتیب، انستیتوت‌ها و غیره با وسایل تکنالوژی معلوماتی و تهیه انترنت به آنان می باشد. آقای هاشمی اضافه نمود که برهمین اساس همکاری‌های اداره اترا با انستیتوت اداره و حسابداری ولایت بلخ نیز به صورت دوامدار ادامه خواهد داشت.