هیات موظف اداره اترا با مسوولین ریاست صحت عامه ولایت بلخ دیدارنمودند

18 میزان 1398، بلخ
هیات موظف اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) تحت ریاست محترم سیدبلال هاشمی معاون اداری و مالی اداره اترا با مسوولین صحت عامه ولایت بلخ طی نشستی در مقر ریاست صحت عامه آن ولایت دیدار نمودند.
این نشست میان هیات موظف اداره اترا، معاون ریاست صحت عامه ولایت بلخ و کارمندان آن ریاست به هدف چگونگی تطبیق پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی که از جانب اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) در نهادهای صحت عامه ولایت بلخ راه اندازی گردیده بود، دایر گردید.
در این نشست، محترم سیدبلال هاشمی معاون اداری و مالی اداره اترا در زمینه کارکردها، فعالیت‌ها و خدمات اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان صحبت نموده و پیرامون وصل شفاخانه‎های کشور و تداوی از راه دور(تیلی میدیسن) و پلانهای این اداره در زمینه معلومات اراییه نمود.
سپس محترم احمد خالد ربیع معاون ریاست صحت عامه ولایت بلخ تشریف آوری هیات اداره اترا را خیرمقدم گفته و ازهمکاری‌ها و فعالیت‌های این اداره با ریاست صحت عامه ولایت بلخ اظهار قدردانی نمود. آقای ربیع درسخنانش به امور صحی در ولایت بلخ پرداخته و از کمبود خدمات انترنتی و وسایل تکنالوژی معلوماتی در بخشهای صحی یاد آور شدند.
هیات موظف اداره اترا تمام مشکلات و ضروریات آنان را از نزدیک مشاهده نموده و تعهد اداره اترا را در زمینه ابراز داشته و بیان نمودند که ما تلاش داریم، تا ادارات صحت عامه ولایت بلخ را با وسایل تکنالوژی معلوماتی تجهیز نموده و تحت پوشش خدمات انترنت قرار دهیم.