رهبری اداره تنظیم خدمات مخابراتی امروز در رابطه به دستآوردها، تلاش‌ها و پلان‌های خویش با اعضای ارشد کمیته مبارزه بافساد و فعالان جامعه مدنی دیدار حسابدهی داشتند

در این دیدار از جانب رهبری اداره اترا محترم عمر منصور انصاری، نورالهادی رحمانزی رییس حقوق و جواز، سعید شینواری رییس مطبوعات و ارتباطات عامه، سید حارس میر رییس نظارت و کنترول برای محترم سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت، ناصر تیمیوری پژوهشگر این سازمان، میرویس آریا عضو ارشد کمپاین اتراکجاست؟ و فعالان همراه ایشان در مورد کیفیت خدمات مخابراتی انترنتی، بهبود سرعت و قیمت، مدیریت مارکیت مخابراتی، ایجاد زیربناها، چالش‌های فراراه انکشاف سکتور مخابرات و همکاری‌های تخنیکی از بودجه اداره اترا با ادارات دولتی، پریزینتیشن‌های مفصل ارایه گردید.

در آخر از طرف محترم سید اکرام افصلی رییس دیدبان شفافیت از دستآوردهای رهبری جدید اداره اترا ستایش به عمل آمده و در مورد شفافیت بیشتر امور و همکاری‌های مشترک تاکید صورت گرفت.