رهبری اداره اترا در دیدار با سرپرست شرکت افغان تیلی کام در مورد کیفیت و انکشاف خدمات انترنتی صحبت نمودند

محترم عمرمنصور انصاری مقام رهبری اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) با محترم شریف خان سرپرست شرکت افغان تیلی کام و هیات همراه شان در مورد انکشاف خدمات انترنیتی دیدار نمود.

در این دیدار درمورد عرضه خدمات انترنتی شفاف و باکیفیت، گسترش خدمات باکیفیت انترنتی در نقاط دوردست کشور، رسیدگی به شکایات و راه های حل مشکلات موجود به صورت همه جانبه بحث صورت گرفت.