ورکشاپ یک هفته‌ای کارمندان ولایتی اداره اترا پایان یافت

پنجشنبه 14 سنبله 1398

ورکشاپ آموزشی که یک هفته قبل از جانب اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) جهت ارتقای ظرفیت تخنیکی وکاری کارمندان ولایتی و شناسایی و حل مشکلات محلی برگزار گردیده بود، بعد از یک هفته دوام که درآن علاوه بر مباحث آموزش تخنیک و مقرراتی پیرامون تنظیم بهتر امورات ولایتی و مرکزی اداره اترا در نظر گرفته شده بود، به پایان رسید.

هیات رهبری اداره اترا در پایان نتایج این ورکشاپ را مثبت ارزیابی نمود و از کارمندان ولایتی خواستند تا مواردی را که جدیداً آموزش دیده اند در امور وفعالیت های کاری خویش به کارگیرند، تا در کارکردهای اداره بیشتر از پیش بهبود به عمل آید.