نشست مشترک رهبری اداره اترا با روسای شرکتهای مخابراتی(CEO) دایر ګردید

۲۴ جدی ۱۳۹۷ رهبری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) و مسئولین شرکت های مخابراتی طی نشست مشترک روی مشکلات موجود بحث همه جانبه انجام داده و به منظور حل آن پیشنهادات ونظریات خویش را ارائه نمود.

دراین جلسه، طرفین درمورد برخی از مسایل تخنیکی، تقویه زیربناها ، راه اندازی پروژه ها به منظور عرضه خدمات مخابراتی، تقویت خدمات مخابراتی و انترنیتی صحبت های همه جانبه صورت گرفت. مسئولین شرکت های مخابراتی در این مورد وعده همکاری نمود.