رهبری اداره اترا با جوانان افغان که سند ماستری‌ شان را در رشتۀ کامپیوترساینس از پوهنتون برلین به ‌د ست آورده اند، دیدار کرد.

۱۶ میزان ۱۳۹۷ هیئت رهبری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان با جوانان افغان که سند ماستری ‌شان را در رشته کامپیوترساینس از پوهنتون برلین کشور جرمنی به ‌دست آورده اند، دیدار نمود. در این دیدار محترم داکتر محمدنجیب عزیزی رئیس عمومی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان طی ارائه معلومات همه جانبه درمورد ساختار  و بخش های تخنیکی این اداره  اظهار داشتند که افغانستان در راستای پیشرفت  کنونی، توسعه وانکشاف بخش های تخنیکی وخدماتی سکتورمخابرات وتکنالوجی معلوماتی با کدرهای عملی وتخنیکی ضرورت مبرم دارد و تأکید بعمل آمد که ادارات دولتی بخصوص اداره اترا از ظرفیت‌های شما در بخش توسعه و انکشاف سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درکشور استفاده خوبتر خواهد کرد. رهبری اداره اترا برای جذب همچو افراد علمی و تخنیکی برای تقویه و عصری سازی سکتور مخابرات درکشورنیاز دارد، که اداره اترا در مورد  همکاری خویش را اظهار نمود.