رهبری و هیات بلند رتبه اداره تنظیم خدمات مخابراتی با وزیر مخابرات، ساینس و تکنالوژی معلوماتی دیدار نمود

محترم عمر منصور انصاری مقام رهبری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) در دیدار با محترمه معصومه خاوری وزیر مخابرات، ساینس و تکنالوژی معلوماتی پیرامون موضوعات مشترک کاری بحث نمودند.

در این دیدار هردو جناح روی همکاری های همه جانبه در عرصه انکشاف خدمات مخابراتي و انترنیتی، تقویه سیستم ریل تایم، پروسه نظارت از جمع‌آوری ده فیصد محصول خدمات مخابراتی صحبت نموده و تاکید داشتند که کمیته نظارت به‌صورت جدی مطابق طرزالعمل در زمینه به کارشان ادامه دهند.