محترم عمرمنصور انصاری مقام رهبری اداره اترا در جلسه‌ای برای بحث‌های مهم در مورد دقت بیشتر در ثبت وراجستر سیم‌کارت‌ها، توزیع تذکره الکترونیکی و ترویج حکومت‌داری الکترونیکی میزبان محترم جاوید رسولی رییس اداره ملی احصاییه بود

در این نشست که اعضای بورد اداره اترا هریک محترم حیمد شیرانی و داکتر زهرا نظری نیز اشتراک داشتند، از جانب اداره اترا به منظور جلوگیری از جرایم، طرح اقدامات با دقت و قانونمندی بیشتر توزیع سیم‌کارت‌ها شریک ساخته شد که هنگام گرفتن سیم‌کارت موجودیت تذکره الکترونیکی و بایو متریک نمودن افراد یکی از بخش‌های مهم خوانده شد.

همچنان در این جلسه روی سفارشات جلالتمآب رییس جمهور در زمینه حکومت‌داری الکترونیکی بحث صورت گرفت و از هردو جناح به منظور تنظیم بهتر امور یک کمیته کاری مشترک ایجاد شد که به صورت مشترک بعضی کارهای مهم تخنیکی را پیش ببرند.