اداره اترا جلسه پاسخگویی را با کمیته مبارزه با فساد جامعه مدنی برگزار نمود

رهبری، اعضای بورد و رؤسای اداره اترا جلسه‌ی پاسخگویی را با کمیته مشترک جامعه مدنی مبارزه با فساد برگزار نمودند.

در این جلسه محترم عمر منصور انصاری مقام رهبری اداره اترا، محترم حمید شیرانی و دوکتور زهرا نظری اعضای بورد، سید حارس میر رئیس نظارت و کنترول، نورالهادی رحمانزی رییس حقوق جواز و سعید شینواری رئيس مطبوعات و روابط عامه  اشتراک ورزیده بودند.

آنها در مورد پیشرفت‌های اخیر اداره اترا، جلوگیری از تخلفات شرکت‌های مخابراتی، گسترش فایبر نوری، تشدید رقابت و پلان‌های انکشافی اداره اترا در مورد گسترش خدمات مخابراتی پریزنتیشن‌های مفصل ارایه نمودند.

رهبري اداره اترا بیان داشت كه به سبب كاهش فوري قيمت، كيفيت دچار آسيب خواهد شد. بنابراين به راه حل‌های اساسی مساله که تمركز بر زيرساخت‌ها، توسعه فایبر نوری به صورت خانه به خانه و تشدید رقابت است، توجه صورت گیرد.

در جلسه پاسخگویی، روسای بخش‌های مختلف این اداره در صحبت‌های خود گفتند که در حال حاضر ۹ هزار کیلومتر خط فا یبر نوری و بیش از ۷۲۰۰ پایه مخابراتی در سراسر کشور ساخته شده است و در مجموع برای ۲۲ اداره و نهاد دولتی امکانات و تجهیزات تخنیکی از بودجه اداره اترا ساخته و در اختیار آن‌ها قرار داده شده است. نه تنها این، بلکه اداره اترا به تعداد ۸۹۷ پایه آنتن مخابراتی را از بودجه خود در سراسر کشور نصب نموده  و قصد دارد  تا۴۵۰ پایه آنتن دیگر را نیز نصب نماید.

از طرف دیکر، به نماینده گی جامعه مدنی محترم سید اکرام افضلی رئیس سازمان دیدبان شفافیت افغانستان، نصیر تیموری محقق این سازمان، میرویس آریا  یکی از اعضای برجسته کمپاین اترا کجاست؟ و سایر فعالان همراه اش در این جلسه حضور داشتند و همرای  روسای اداره اترا پرسش‌های خویش را مطرح نمودند که و نوبت‌وار به آنان پاسخ داده شد.

اداره اترا پیرامون برنامه های آینده بیان داشت که به زودی خدمات انترنت را از2G  به  3Gدر کشور مبدل می سازد و همچنان آمادگی توزیع مجوزهای تکنالوژی انترنتی 4G نیز روی گرفته شده است.

همچنان گفته شد که اداره اترا در آینده نزدیک مجوزهای رساندن فایبر نوری خانه به خانه را نیز صادر می‌کند که این امر کیفیت و سرعت را افزایش وهزینه اینترنت را کاهش می‌دهد.

در پایان این نشست به نمایندگی جامعه مدنی از جانب محترم سیداکرام افضلی رئیس سازمان دیده بان شفافیت افغانستان از تلاش و دستاوردهای اخیر رهبری جدید  اترا در زمینه مخابرات قدردانی صورت گرفت.

همچنان رهبری اداره اترا  خواستار ادامه اینگونه جلسات با هدف شفافیت امور، آگاه ساختن و اطلاع‌رساني مردم شد. كه با استقبال گرم نمايندگان جامعه مدنی روبرو شده و از همکاری وهماهنگی در ادامه اینگونه جلسات تشکری نمودند.