عمر منصور انصاری رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتي افغانستان به سرعت بخشیدن کار پروژه دیجیتال کاسا و هماهنگی بیشتر بین وزارت مخابرات، بانک جهانی و اداره اترا در این زمینه تأکید نمود

این پروژه که برای توسعه اتصال به انترنت و انکشاف حکومت‌داری الکترونیکی راه‌اندازی می‌گردد، توسط بانک جهانی حدود 41 میلیون دالر هزینه خواهد شد. امروز رئیس، معاون، اعضای بورد ، اعضای شورای عالی و روسای اداره اترا پیرامون مسولیت‌های اداره در قبال تطبیق این پروژه بحث و تبادل نظر نمودند.

محترم عمر منصور انصاری رئیس اداره اترا پروژه دیجیتال کاسا را یک پروژه‌ی بسیار مهم و انقلاب آور در زمینه اتصال به اینترنت در افغانستان و منطقه توصیف نموده گفت؛ ما به عنوان یک شریک وبخش مهم این پروژه همراه با بانک جهانی، وزرات مخابرات، تکنالوجي معلوماتي وساینس گام‌های جدی را بر خواهیم داشت تا اطمینان حاصل نمایم که هموطنان ما در اسرع وقت به بهترین و رضایت بخش‌ترین خدمات مخابراتی و انترنتی دسترسی پیدا نموده است.

آقای انصاری افزود که اداره اترا کارهای اساسی ازجمله صدور مجوزهای گسترش فایبر نوری، تشویق سرمایه گذاران وکنترل قیمت‌ها را برای این پروژه انجام داده و این اداره آماده است تا از طریق هماهنگی همه‌جانبه در تطبق این پروژه بزرگ ملی نقش مهمی را ایفا نماید.