ملاقات معاون مالی مالی و اداری اداره اترا با معین گمرکات وزارت مالیه در ارتباط به اتصال مخابراتی بین گمرکات کشور

کابل:  7/3/1398 محترم سید بلال هاشمی معاون مالی و اداری اداره اترا با محترم عبدالله رقیبی معین گمرکات وزارت محترم مالیه دیدار نموده و در مورد چگونگی اتصال گمرکات کشور و تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی برای گمرکات صحبت نمودند.

در این دیدار، محترم سیدبلال هاشمی بیان داشت که از جانب اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) مبلغ 375 میلیون افغانی از بودجه دسترسی سراسری(TDF) برای اتصال گمرکات کشور، تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی و انترنت برای آنان اختصاص داده شده است.

محترم عبدالله رقیبی معین عواید و گمرکات وزارت محترم مالیه در زمینه از همکاری و کمک‌های اداره اترا قدر دانی نموده، بیان داشتند که اقدامات لازم را در جهت پیشبرد و تسریع  روند تدارکاتی اتصال گمرکات و تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی روی‌دست خواهند گرفت.

قابل ذکر است که تمویل پروژه اتصال گمرکات کشور در حالی روی‌دست قرار گرفته است که اداره اترا با 23 وزارت‌خانه و اداره دولتی دیگر نیز پروژه‌های متعدد را در بخش‌های؛ اتصالات، تهیه انترنت و تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در بخش‌های نرم‌افزار و سخت افزار، در سال جاری روی‌دست دارد.