معاونین تخنیکی و مالی و اداری اداره اترا معرفی شد

17/11/1397  درجلسه‌ای که به همین مناسبت در اداره اترا برگزار گردیده بود، معاون تخنیکی و معاون مالی و اداری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) به وظایف‌شان معرفی گردید.

محترم داکتر محمدنجیب عزیزی رییس اداره اترا که در مراسم معرفی معاونین این اداره صحبت می‌نمود؛ از تقرری محترم نقیب الله سیلاب به حیث معاون تخنیکی اداره اترا و محترم سیدبلال هاشمی معاون مالی و اداری اداره اترا خبر داده و آنهارا به کارمندان اداره به معرفی گرفتند. وی از تقرری آنها اظهار خرسندی نموده و موجودیت آنان را به این اداره برای بهبود و موثریت امورکاری مهم خواند.

رییس اداره اترا از تقرر این دو شخص مسلکی و تخصصی در اداره اترا ابراز خرسندی نموده بیان داشت که اداره اترا باوجود اینها به طرف مسلکی شدن و توانمندی بیشترخواهد رفت.

در ادامه محترم نقیب الله سیلاب معاون تخنیکی اداره اترا صحبت نموده و اطمینان داد که در امر خدمت به وطن و بهبودی کارهای مربوطه با تمام همکاران اداره سعی و تلاش جدی خواهد نمود.

محترم سیدبلال هاشمی معاون مالی و اداری اداره اترا نیز در سخنانش از تعهد وبه وظیفه و جدیت در اوامر مربوطه اطمینان داده و افزود که تمام تلاشم را جهت بوجود آوردن یک سیستم درست و خوب به خرچ خواهم داد.

معرفی معاونین اداره تنظیم خدمات مخابراتی در حالی است که  به اساس تعدیلاتی که در قانون اترا مبنی بر تشکیلات جدید بورد اداره سمت های معاونین متذکره در آن شامل بوده وتقرر شان صورت گرفته است.