سیستم معلوماتی مرکزی اداره انرژی هستوی افغانستان که به همکاری مالی و تخنیکی اداره اترا ایجاد شده است، افتتاح گردید

سیستم معلوماتی مرکزی اداره انرژی هستوی افغانستان که به همکاری مالی و تخنیکی اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) ایجاد گردیده است، توسط محترم عمر منصورانصاری مقام رهبری اداره اترا و محترم داکتر طاهر شاران رییس اداره انرژی هستوی، رسماً افتتاح گردیده و به بهره‌برداری سپرده شد.

آقای انصاری که در مراسم افتتاح این سیستم صحبت می‌نمود؛ بیان داشت که اداره اترا تا کنون 22 اداره دولتی را از بودجه صندوق انکشاف مخابراتی با تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مجهز ساخته و وسایل آی تی لب، کمپیوتر لب، دیتاسنتر و سرور روم را برای آنان مهیا ساخته است که اداره ملی انرژی هستوی افغانستان یکی از آن‌ها می‌باشد. وی تاکید نمود که نظر به اهمیت اداره ملی انرژی هستوی، برای تقویت این نهاد ملی همکاری‌های اداره اترا در زمینه تجهیزات تخنیکی دوام خواهد داشت.

رییس اداره اترا در سخنانش اضافه نمود که این اداره در آینده نزدیک جواز رساندن فایبر نوری خانه به خانه را صادر خواهد نمود. وی علاوه نمود که کار رساندن فایبر نوری از آسیای میانه نیز جریان دارد که این امر زمینه‌ی تشدید رقابت در انکشاف خدمات مخابراتی و تغییرات و نوآوری‌ها را مساعد می‌سازد. به گفته وی، اداره اترا منبعد جهت امنیت بیشرت انترنت، روی ایجاد دیتاسنترهای دولتی و زون‌های تبادله انترنت تمرکز خواهد نمود.

محترم داکتر طاهر شاران رییس اداره انرژی هستوی افغانستان، در سخنانش از همکاری‌های اداره اترا در زمینه ایجاد سیستم معلوماتی مرکزی این اداره اظهار قدر دانی نموده؛ بیان داشت که ایجاد این سیستم در اداره انرژی هستوی افغانستان بسیار مهم بوده از همین‌رو در استفاده موثر آن تاکید نمود. آقای شاران روی اهمیت تکنالوژی در رشد و پیشرفت زندگی امروزی بشر صحبت نموده و بیان داشت که یکی از بخش‌های مهم سرمایه‌گزاری در جهان امروز تکنالوژی معلوماتی است. وی، در مجموع دست‌آوردهای سکتور مخابرات را در زمینه گسترش استفاده از تکنالوژی معلوماتی طی دو دهه در کشور عالی توصیف نمود .

در اخیر به رسم قدردانی از همکاری‌های اداره تنظیم خدمات مخابراتی با اداره انرژی هستوی در زمینه ایجاد سیستم معلوماتی مرکزی و تجهیزات آن لوح سپاس از جانب رهبری اداره انرژی هستوی به رهبری اداره اترا اهدا گردید.