امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) و د افغانستان بانک

کابل 13 حمل 1398اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا)، به ادامه همکاریهایش با سایر ادارات کشور، اینبار با د افغانستان بانک در زمینه انکشاف سیستم ثبت اعتبارات عامه، تفاهم‌نامه‌ای همکاری را به امضا رساند.

محترم محمد صدیق خلیل رئیس کـُل د افغانستان بانک حین امضای این تفاهمنامه‌ای همکاری گفت که استفاده از این سیستم کمک می‌کند؛ یک دسپلین در سیستم تادیاتی ایجادگردیده و دسترسی به وجوه مالی، خدمات مالی و سهولت‌های مالی برای مردم افغانستان بوجود آید.

همچنان، محترم داکتر محمد نجیب عزیزی رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، بیان داشت که اداره اترا افتخار دارد،  به دوام نقش خویش در رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی کشور، اکنون داخل تفاهمنامه‌ای می‌شود که بازهم در رشد اقتصادی و مالی کشور تاثیرات بسزایی دارد.  

به گفته رییس د افغانستان بانک؛ سیستم ثبت اعتبارات عامه با مدرن‌ترین تکنالوژی مجهز می‌باشد، می‌تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم بالای اقتصاد کشور از طریق سرعت عمل در تصمیم گیری، شفافیت در امور کاری، کاهش مصارف عملیاتی، کاهش خطرات مالی، و شناسایی اشخاص و افراد بربنیاد سوابق اعتباری در امور معاملات مالی، تـأثیر‌گذار باشد.

قابل تذکر است که استفاده از سیستم ثبت اعتبارات عامه، از یک‌طرف؛ می‌تواند جمع‌آوری معلومات اعتباری از بانک‌های تجارتی، موسسات مالی کوچک، شرکت های مخابراتی و سایر ادارات مرتبط، به افزایش دسترسی به وجوه مالی، شفافیت، سرعت عمل در اجراأت و حمایت از افزایش عواید دولت بی‌انجامد، از جانب دیگر این پروسه افغانستان را کمک می‌نماید تا در رده‌بندی راپور سالانه بانک جهانی درجایگاۀ بهتری در بخش  گرفتن اعتبار مالی، قرارگیرد.