رهبری اداره تنظیم خدمات مخابراتی جلسه‌ای را با اتحادیه شرکت‌های عرضه کننده خدمات انترنتی(نیسپا) به هدف حل مشکلات مردم و آنان دایر نمود

در این جلسه نمایندگان اتحادیه نیسپا جهت عرضه خدمات در زمینه حل مشکلات پیش آمده تخنیکی، خدماتی، داوطلبی و مالی خواستار همکاری شدند.

محترم عمر منصور انصاری مقام رهبری اداره اترا در نوبت خود مشکلات پیش امده این شرکت‌هارا لیست نموده و در زمینه حل هریک اطمینان دادند.

آقای انصاری بیان داشت که اداره اترا در این اواخر در سکتور مخابرات جهت تنظیم اقتصادی و مارکیت اقداماتی نموده است و تلاش می‌نماید که رقابت‌ها در ارایه خدمات تشدید یابد و عواید شرکت‌های مخابراتی از طریق برآورده نمودن تقاضای بازار به صورت درست بلند رود.

 آقای انصاری تاکید نمود که اداره اترا تنها برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مخابرات تلاش نمی‌ورزد بلکه برای ارتقای ظرفیت مدیریت و رهبری مخابرات نیز کار می‌نماید.

به گفته آقای انصاری اداره اترا در این اواخر جهت ارایه خدمات بهتر در فیس جواز خدمات وایمکس75 فیصد کاهش آورده است و تلاش می‌نماید که برای شرکت‌ها فریکونسی اعلی و تنظیم خدمات بهتر داده شود، تا اینکه به هرنوع مشکل به صورت جداگانه - قناعت‌بخش  رسیدگی شود.

در آخر جهت کاهش مشکلات به ادامه اینگونه نشست‌ها تاکید صورت گرفت و از جانب رهبری اداره اترا برای شرکت‌های عرضه کننده خدمات مخابراتی ابلاغ گردید که تمام مشکلات خویش را از طریق مکاتبات رسمی با این اداره شریک نمایند، تا اینکه به هرنوع مشکل به صورت جداگانه - قناعت‌بخش  رسیدگی شود.