جلسه پیرامون جلوگیری از فروش سیمکارتها بدون ثبت و راجستریشن باشرکتهای مخابراتی دایر گردید

۱۹ جدی ۱۳۹۷ مسئولین اداره تنظیم خدمات مخابراتي افغانستان با نماینده گان شرکتهای مخابراتی  درمورد ثبت و راجستریشن سیمکارتها جلسه نمودند. دراین جلسه پیرامون عدم تطبیق طرزالعمل جدید ازطرف شرکت ها که توسط اداره اترا در مورد ثبت و را جستریشن سیمکارت ها وضع گردیده بود، بحث های همه جانبه صورت گرفت.

دراین جلسه به شرکت های مخابراتی آنعده سیمکارت های فعال ایکه بدون راجستریشن شرکت های مخابراتی که بطور غیرقانونی به بازار عرضه گردیده بود و توسط تیم نظارتی مشترک از اداره اترا، لوی څارنوالی، وزارت داخله و امنیت ملی از نواحی مختلف شهر کابل جمع آوری وضبط گردیده بود، با اسناد وشواهد به آنها نشان داده شد. نماینده گان شرکتهای مخابراتی ضمن حمایت از پروسه کنترول وجلوګیری ازفروش سیم کارت های بدون ثبت وراجستریشن پیشنهادات ومشکلات خویش را در این رابطه نیز با مسئولین اترا شریک نمودند، مسئولین اداره اترا ضمن اخطاریه به شرکت های مخابراتی پیرامون موضوع مطروحه و تطبیق پروسه دقیق ثبت و راجستریشن سیم کارت ها اکیداً تاکید بعمل آورد. و از آنها خواستند که برای نظارت از مارکیت هرچه عاجل اشخاص مسوول خویش را به این اداره معرفی نماید.