تدویر جلسه به منظور ارایه معلومات و ارتقای سطع هماهنگی پیرامون فعالیت های پروژه فایبر نوری

۱۶ دلو  ۱۳۹۷ مسئوولین اداره اترا با وزارت فواید عامه، شاروالی کابل و شبکه های مخابراتی که دارنده جواز ارائه خدمات فایبر نوری میباشد پیرامون پیشرفت کارهای توسعوی پروژه فایبرنوری ومشکلات موجود در این راستا جلسه نمودند.

در این نشست مسئولین ارگانهای ذیربط مشکلات و نظریات خویش پیرامون  انکشاف و توسعه فایبر نوری وهمچنان هماهنگی با ارگانهای دیگر بیان نموده. درجلسه نماینده های  وزارت فواید عامه و شاروالي کابل در زمینه خواهان تشریک پلانها و پروژه ها و تطبیق معیارهای لازم در حفر، ترمیم وساختمان های مربوط پروژه ها و تمدید شبکه فایبر نوری  ازطرف شرکت های مخابراتی گردیده. وتاکید بعمل آمد تا درکارهای پروژه ها سطح تامین مصئونیت کاری بلند برده شود.

سپس شرکت های مخابراتی از نبود جای برای پایپ های شبکه های فایبر نوری در پلان های فواید عامه و شاروالی کابل  در امتداد جاده های عمومی و ساحات شهری یاد آوری نموده و از آنها خواستند تا در پلان های آینده آنرا درنظر داشته وهمکاری نمایند.

مسئولین اداره اترا پیرامون موضوع مطروحه با پرسشهای نماینده گان شرکتهای مخابراتی و ارگان های ذیدخل  پاسخ داده  و از تمامی جوانب ذیربط خواستند که با سرمایه های ملی توجه جدی داشته باشد. و هم بمنظور هماهنگی، هر شرکت مخابراتی یک نفر نماینده خویش را که در عین زمان در جلسات تشریک زیربناهای وزارت اقتصاد اشتراک ورزند رسماً به اداره اترا معرفی نمایند.