جلسه ای میان محترم عمر منصور انصاری سرپرسرت اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) و محترم ضیاء الحق امرخیل وزیر دولت در امور پارلمانی پیرامون بهبود هماهنگی بین دو نهاد، رسیدگی به موضوعات مربوط و تعدیلات قوانین دایر گردید

در این جلسه محترم عمر منصور انصاری سرپرست اداره اترا ضمن یاد آوری ازدستاورد و نوآوری ها، بیان داشت که کار های سریع روی ارزیابی، تعدیلات بالای قوانین و ۷۵ طرزالعمل اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان جریان دارد.

رهبران دونهاد در مورد تعدیلات قانون جدید مالیات مخابراتی(RTDMS) و نقش کمیسیونهای مواصلات ومخابرات مجلسین شورای ملی بحث و گفتگو کردند. رهبری وزارت دولت در امور پارلمانی، با اداره اترا در همه امور پارلمانی اطمینان همکاری همه جانبه را دادند.

بحث های مهم دیگری که در این بازدید صورت گرفت؛ از توسعه سیستم مخابراتی، کاهش قیمت انترنت، اراییه خدمات بهتر به مردم و ارتقای دانش تخنیکی مردم قابل یادآوری می باشد.