جلسه ای میان رهبری اداره اترا و وزارت مخابرات به منظور همکاری و هماهنگی بیشتر و تفکیک امور دایر گردید

جلسه ای میان رهبری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) و وزارت مخابرات و ساینس به منظور ارایه خدمات بهتر و هماهنگی بیشتر و تفکیک وظایف تدویر یافت.

در این جلسه، محترم عمرمنصور انصاری سرپرست اداره اترا علاوه بر مسایل مشترک کاری، خدماتی و نظارتی، روی حل مشکلات تخنیکی و همکاری بین دو نهاد دولتی تاکید نمود.

آقای انصاری سرپرست اداره اترا اضافه نمود که این اداره روند تقویت زیربناهای مخابراتی و پروسه نظارتی را سرعت بخشیده و با تمام ادارات دولتی در زمینه دیجیتل سازی همکاری می نماید.

در این جلسه به اساس هدایت جلالتمآب رییس جمهورمحمداشرف غنی در مورد دیجیتل سازی ادارات دولتی روی نهایی سازی یک میکانیزم جامع از جانب اداره تنظیم خدمات مخابراتی، وزارت مخابرات و اداره ملی احصاییه و معلومات بحث صورت گرفت.

همچنان در این جلسه، محترم محمدفهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و ساینس روی اهمیت فعالیت ها و کارکردهای اداره اترا تاکید داشته و هردو جناح روی دوام جلسات هماهنگی به منظور بهبودی امور و خدمات تاکید نمودند.