تعداد زیادی از وسایل غیرمجاز مخابراتی از بازار جمع آوری وقید گردید

اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) در این اواخر تعداد زیادی از وسایل مخابراتی غیر مجاز و غیر ستندرد را که در کشور فعالیت داشته و باعث سکتگی در آنتن‌دهی و خرابی سگنال‌های مخابراتی در شهرها می‌گردیدند، پیدا و جمع‌آوری نموده است. این وسایل شامل؛ وسایل تقویت کننده سگنال(Signal Booster) و تکرار کننده فریکانس (Frequency Repeater) بوده که از جمله وسایل غیر قانونی به حساب می‌آیند.

تیم‌های نظارتی اداره اترا به اساس در یافت شکایت ازجانب شرکت‌های مخابراتی و شهروندان کشور، در زمینه شناسایی و جمع‌آوری این وسایل اقدام نموده است که از جمله در ولایت‌های کابل، هرات و خوست، تعداد کثیری از این وسایل شناسایی و جمع‌آوری گردیده است. 

جمع‌آوری وسایل یادشده درحالی صورت می‌گیردکه مطابق شرایط جوازنامه‌های تورید و فروش  وسایل خدمات مخابراتی، تورید، فروش و فعال نمودن این قبیل وسایل ممنوع بوده و هیچ شرکت اراییه کننده خدمات راه حل تخنیکی و تکنالوژی معلوماتی(TTSP) حق ندارد که از شرایط جوازنامه تخطی نماید.

قابل تذکر است که اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) پیگرانه درجهت تطبیق جوازنامه‌های خدمات  در زمینه فعالیت داشته و درصورت مشاهده و دریافت هرگونه تخطی، با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.