جلسه‌ی مشترک در زمینه پیشرفت پروژه‌های دسترسی سراسری به خدمات مخابراتی میان اداره اترا و وزارت تحصیلات عالی برگزار گردید.

یکشنبه 3 سنبله 1398

جلسه‌ای تحت ریاست محترم سیدبلال هاشمی معاون اداری و مالی اداره اترا و محترم انجنیر محمد داوود قلندری رییس دسترسی سراسری این اداره با حضورداشت محترمه شکریه جمال رییس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی و در زمینه پیشرفت پروژه‎های دسترسی سراسری با خدمات مخابراتی که از جانب این اداره در وزارت تحصیلات عالی روی دست گرفته شده، دایر گردید. در این جلسه روی پیشرفت‌ها، نتایج، چالشها پروژه‌های یادشده بحث صورت گرفت و هردوجانب در پیشبرد هرچه بهتر آنها  درمطابقت با پلانهای مربوطه تاکید نمودند.

این درحالیست که اداره اترا در سال جاری پروژه‌های «تهیه خدمات انترنت، ایجاد IT Labs وایجاد Wi-Fi Zone  » را با وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون ها و مراکز تحصیلات عالی وتحقیقاتی روی دست دارد و این پروژه‌ها از بودجه دسترسی سراسری به خدمات مخابراتی(TDF) تمویل می‌گردد.